Пътни такси и винетки в Европа

Гражданска отговорност и зелена карта

Нужна ли е Зелена карта или Гражданска отговорност при пътуване в Европа?

Редица застрахователни компании дават отстъпка от цената при декларация, че няма да използваме автомобила си за пътуване в чужбина. Важно е да се знае, че това не прави полицата "Гражданска отговорност" невалидна при пътуване в страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария).

Ето какво трябва за знаете относно гражданската отговорност и зелената карта, когато пътувате зад граница.

Какво е застраховка Гражданска отговорност?

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите най-общо казано покрива щетите, които водачът на МПС причинява на други (трети) лица - телесни увреждания, смърт или материални щети (За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди. ). Така например ако водачът причини ПТП и е виновен, ремонтът на автомобилите или лечението на пострадалите, ще се покрие от неговата Гражданска отговорност. Ремонтът на собствения му автомобил обаче не може да бъде покрит от собствената му ГО - за тази цел има застраховка "Каско".

Какви са лимитите на застраховка Гражданска отговорност?

За Р. България, считано от 11.06.2012 г., лимитите на покритие са следните:
1. За неимуществени вреди, в следствие на телесно увреждане или смърт:
а) 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
б) 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица.

2. За имуществени вреди - 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Териториално покритие на застраховка Гражданска отговорност

Съгласно Kодекс на застраховането Чл. 258. териториалният обхват на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" покрива 32 страни от системата – това са държавите членки на ЕИП, както и Швейцария, Андора и Сърбия.

"Чл. 258. (1) Застрахователният договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на:
1. Република България съгласно българския закон;
2. (в сила от 01.01.2007 г.) държава членка съгласно нейния закон;
3. (в сила от 01.01.2007 г.) трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, при пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, където обичайно се намира моторното превозно средство, по повод на което е сключена застраховката;
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение съгласно нейния закон.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Застрахователният договор за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите осигурява покритие на територията на Република България, на територията на другите държави членки и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение, въз основа на една застрахователна премия и през целия срок на договора, в т. ч. във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира в друга държава членка.


Поради продължаваща практика на застрахователите да създават впечатлението, че застраховката не важи извън България при деклариран район на управление на автомобила само на територията на България, КФН излезе с официално становище и решение:

Решения от заседание на Комисия за Финансов надзор (КФН) от 22 октомври 2013 г.

На свое заседание от 22 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

...

7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.

Измененията се налагат поради констатацията на трайна практика при застрахователите за издаване на полици по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като потребителите погрешно се информират че застраховката има покритие само за територията на страната. Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси относно територията, на която МПС ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на Република България, той получава определена отстъпка и у него бива създавано впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат "Зелена карта". Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение.

За преодоляването на тази практика в изменението на наредбата се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона. А имено, че задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия. Също така, че покритието изтича в края на последния ден от срока на договорите (23 часа 59 мин. и 59 сек.). , а не в календарния час на последния ден, който съответства на календарния час на сключването на застраховката.

С наредбата се цели отстраняване на негативни практики, установени при прилагането на Наредба № 24 от 2006 г., както и създаване на условия за по-добрата защита на интересите на потребителите.

Предстои обнародване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 в "Държавен вестник".

» Линк към страницата с решението на КФН

Териториално покритие на застраховка Гражданска отговорност, сключена в България

Изброените по-долу държави са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата по силата на които, ако едно МПС, регистрирано в някоя от тези държави, навлезе на територията на друга такава държава, то собственикът или водачът на МПС се считат автоматично застраховани за тяхната гражданска отговорност. Нанесените от тях вреди на имущество и хора при ПТП се покриват от застрахователя на водача.

По условията на Кодекса за застраховане, задължителната полица срещу единна премия, покрива територията на Европейската икономическа общност (ЕИП) и страните от Многостранното споразумение (МС). Каквото и да декларирате при сключване, каквито и отстъпки да получавате за това, гражданската отговорност остава валидна за България, ЕИП и страните по МС:

Държави членки на ЕС + членки на ЕИП + държави по МС, където важи полицата ГО
Зелена карта АвстрияАвстрия Зелена карта АндораАндора Зелена карта БелгияБелгия
Зелена карта БългарияБългария Зелена карта ВеликобританияВеликобритания Зелена карта ГерманияГермания
Зелена карта ГърцияГърция Зелена карта Дания Дания Зелена карта ЕстонияЕстония
Зелена карта ИрландияИрландия Зелена карта Исландия Исландия Зелена карта Испания Испания
Зелена карта Италия Италия Зелена карта Кипър Кипър Зелена карта ЛатвияЛатвия
Зелена карта ЛитваЛитва Зелена карта ЛюксембургЛюксембург Зелена карта МалтаМалта
Зелена карта Норвегия Норвегия Зелена карта Полша Полша Зелена карта Португалия Португалия
Зелена карта Румъния Румъния Зелена карта Словакия Словакия Зелена карта Словения Словения
Зелена карта СърбияСърбия Зелена карта Унгария Унгария Зелена карта Финландия Финландия
Зелена карта ФранцияФранция Зелена карта Холандия Холандия Зелена карта ЧехияЧехия
Зелена карта Швеция Швеция Зелена карта ШвейцарияШвейцария    Линк към сайта на Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи

Защо застрахователите дават отстъпка "само за България"?

Застрахователните компании предоставят отстъпка от цената при деклариран район на управление на МПС на територията на България. Тази отстъпка в цената на ГО не може по никакъв начин не ограничава териториалния обхват на валидността на застраховката, както и условията на покритие (както е видно и от изричното решение на КФН, цитирано по-горе).

Въпреки ползваната отстъпка, застраховката остава валидна за територията на изброените страни, (ЕИП и МС). Това, което може да изиска застрахователя е да заплатите ползваната отстъпка, в случай, че напуснете България със своето МПС.

Mоже ли да се декларира управление на територията на България, а в последствие да се управлява и в чужбина?

Ако например реализирате ПТП в чужбина и застрахователят установи, че сте ползвали отстъпка за управление на МПС само в България, то застрахователят има право ви накара да платите използваната отстъпка от цената на полицата Гражданска отговорност.

Как проверяват в чужбина дали имам сключена застраховка ГО?

Проверката се извършва по регистрационен номер на автомобила, който управлявате. Щом той е от страна членка на европейслкия съюз, наличието му се приема като достатъчно доказателство за сключена полица Гражданска отговорност, което може да се провери и по електронен път.
Цитат от сайта на Council of Bureaux (Международната асоциация на бюрата на Националните автомобилни застрахователни, която управлява системата Зелена карта):

For visits by motorists to 32 of the 45 Countries participating in the Green Card System the Green Card is not a required document since it is substituted by the national vehicle registration plates of those 32 Countries, which are - the 27 Member Countries of the European Union as well as Andorra, Croatia, Iceland, Norway, and Switzerland.
Или преведено на БГ:

При посещение на автомобилисти в 32 от 45-те страни, участващи в системата Зелена карта, Зелената карта не е задължителен документ, защото тя се замества от националните регистрационнни табели на автомобила на тези 32 държави, които са - 27-те членки на ЕС, както и Андора, Хърватия, Исландия, Норвегия и Швейцария.


За кои страни е нужна застраховка Зелена карта?

"Зелена карта" е сертификат, който показва наличието на сключена застраховка с покритие в страните, които са част от споразумението "Зелена карта", но не са част от ЕС, ЕИП и МС. Зелената карта е валидна за страните, които НЕ СА зачеркнати с X върху нея.

Сертификатът "Зелена карта" се изисква от граничен контрол при навлизането на територията на:

Държави, за които е необходима Зелена карта
АлбанияАлбания Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина БеларусБеларус
МакедонияМакедония ИзраелИзраел ИранИран
МолдоваМолдова МарокоМароко РусияРусия
ТунисТунис ТурцияТурция УкрайнаУкрайна
Черна гораЧерна гора        


Косово не член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане-на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

Повече за "Зелена карта" от НББАЗ

Споделете своето мнение и опит: